30 May 2024

92. POESÍA GALLEGA. EMMA PEDREIRA

-06 Jul 2021

 

POEMAS IRLANDESES (E NADA QUE DECLARAR)

IRISH POEMS (AND NOTHING TO DECLARE)

POEMAS IRLANDESES (Y NADA QUE DECLARAR)

 

Selección trilingüe: Gallego/Inglés/Español

 

 

ÁTHA CLIATH

 

Aquí ninguén dixo do poema veleno

nin do poeta

urbe terrible.

Pero foi pegada obscena a cidade facendo a brétema coa boca cosida,

alambicando ríos, choutando a eles (nuééééé…),

pulando coas mans unha vergoña de historia

que é metida neste corpo, arrempuxando.

Foi que a pegada de bronce na vértebra das rúas era medida de cabeza aberta

e xirou o nome para facer con el a pel dos dedos,

para deixarse esfiañar en fame de pataca, en estómago de pedernal

e en sombra de madeira.

Xa veñen os da fame,

xa veñen

atravesando o río con auga nas mans como quen leva

todas as raíces desecadas,

os ollos aboiando nunha árbore morta polos séculos

dos séculos.

 

 

ÁTHA CLIATH

 

No one describes poems as poison

or talk badly of any poet here.

The city is, however, an obscene trace, creating a mist with a sewn mouth

overcoming rivers, effacing them (nuééééé…),

holding a historical shame in its hands,

a shame shoved into this body now, locked inside.

The bronze footprint on the streets layout was measured with an open head,

the names were twisted into the skin of their fingers,

and were left to dissolve into a hunger for potatoes, into a flint stomach,

into a wooden shadow.

Here they come, the hungry ones,

here they come

crossing the river with their hands filled with as much water as they could carry

like they carried all of the dried roots in the land before,

their eyes have been moored to a tree dead

for centuries.

 

 

ÁTHA CLIATH

 

Aquí nadie habló del poema como veneno

ni del poeta como urbe terrible.

Sin embargo fue una huella obscena la ciudad formando bruma con la boca cosida,

alambicando ríos, brincándolos (nuééééé…),

Sosteniendo con las manos una historia de vergüenza

que se mete en el cuerpo, incrustándose.

La huella de bronce en la vértebra de las calles era la medida de una cabeza abierta

y giró el nombre para hacer con él la piel de los dedos,

para dejarse deshilachar en hambre de patata, en estómago de pedernal

 y en sombra de madera.

Ya vienen los hambrientos,

ya vienen

atravesando el río con agua en las manos como quien lleva

secas todas las raíces,

con la mirada perdida en un árbol muerto de hace siglos.

 

 

KILDARE

 

Como son de negros os corvos de Irlanda,

como pedras botadas ao ceo

como pistolas.

Entra o sol por entre eles e o aire.

Os seus ecos

como disparos.

 

 

KILDARE

 

The rooks in Ireland look darker, pitch black

like stones thrown to the sky,

like firearm.

The sunlight between them and the air.

Their echoes

like gunshots.

 

 

KILDARE

 

Cómo son de negros los cuervos de Irlanda,

como piedras lanzadas al cielo

como pistolas.

Entra el sol entre ellos y el aire.

Sus ecos

como disparos.

 

 

VOZ EN RÍO

 

Había homes, unha muller, un can de basalto,

unha fame de ferruxe, dúas mans con un poema,

un río rioabaixo, un corpo corpoadentro, unha cidade

corazonadiante.

Alí botan raizame desde os pés do esquezo á auga,

ceiban o seu último paso puro.

Son famentos de hai anos coa historia do lugar luxando a bocha dos dedos.

Alí son estatua e monumento acedo de sombras.

Son maxia de facer que pedra con pedra xermine,

son xermolo da mariña embaixo da pel, son pura fame,

alí.

Aquí son santacompaña, coros negros a pintar coa lingua

unha luz de xiz polos camiños.

 

 

VOICES IN THE RIVER

 

There were a few men, a woman, a basalt dog,

a hunger for rust, two hands holding a poem,

a riverruning river, a bodily body, a heartbeated  city.

Standing there, their roots grow from the verge of oblivion and into the water,

declining their final step forward.

They are the hungry ones from so many years ago, and on their fingers

blisters bursting with the stories of different places.

Standing there, they are statues, monuments, bitter shadows.

They are the kind of magic that makes two stones sprout,

they are the proof of existence of the ocean we all have beneath the skin,

they are pure hunger,

standing there.

Back home they are called Santacompaña, a dark choir painting with their tongue

a ray of chalk along the paths.

 

 

VOZ EN RÍO

 

Había hombres, una mujer, un perro de basalto,

Un hambre de herrumbre, dos manos con un poema,

Un río ríoabajo, un cuerpo cuerpoadentro, una ciudad

corazónadelante.

Allí van echando raíz desde los pies del olvido al agua,

alimentan su último paso puro.

Son hambrientos de años en los que la historia del lugar va reventando las ampollas de sus dedos.

Allí son estatua y monumento agrio de sombras.

Son magia que consigue que piedra con piedra germine,

son germen marino bajo la piel, son pura hambre,

allí.las

Aquí son santacompaña, coros negros a pintar con la lengua

una luz de tiza por los caminos.

 

 

CORK

 

O Lee move as barcas como xogaba o tempo triste,

con desidia de poeta vello,

a rabuñarse con coitelas polas veas. Ás cóxegas e ás embestidas.

A flor azul que se abre desde o seme do Señor Bloom

deitado na auga. Chove a deusdar. Cuspe quen inventou a terra.

 

Non teño boca para tanta pena, nin costelas quietas

para a apnea e a herba.

Algo de ovella teño, que pazo tranquila polas néboas

mentres os cans mastigan fiaños de vento e fan que ladran

ou recitan un rebumbio de ósos

e ondas.

 

 

CORK

 

The River Lee swings the boats in the same way time gambles,

with the apathy of an old poet,

holding a razorblade to cut his veins with. Through tingles and blows.

The blue flower that blossoms from the semen of Mr Bloom

lain down in the water. It’s lashing cobblers’ knives. Whoever created Earth spits.

 

My mouth isn’t big enough for all this sorrow, nor my ribs are

the right amount of calm for the apnoea and the herbs.

There’s something of a sheep in me, I feed out in the fog

while the dogs chew strings of wind and pretend to bark

or, rather, recite a clutter of bones

and waves.

 

 

CORK

 

El lee mueve las barcas igual que juega el tiempo triste,

con desidia de poeta viejo,

a arañarse las venas con cuchillas. A las cosquillas y a las embestidas.

La flor azul que se abre desde el semen del Señor Bloom

recostado en el agua. Llueve a diosdar. Escupe quien inventó la tierra.

No tengo boca para tanta pena, ni costillas quietas

para la apnea y la hierba.

Algo de oveja tengo, paciendo tranquila entre las nieblas

mientras los perros mastican hebras de viento y hacen que ladran

o recitan un barullo de huesos

y olas.

 

 

O TREN CAMIÑO DE ANTRIM

 

Nas portas de Dublín cheiraba a manteiga. A pedras grises.

O Ha´penny pediu un bico da miña lingua, que tiña fame de ferro e pintura branca,

descascada. Unha moeda por pousar aquí o teu descaro.

 

Camiño do Dart os paraugas non valen nada.

O chan ten brillo de moeda.

A chuvia é unha cousa limítrofe entre o noso ser de peixe e o buscar no íntimo

a humidade do noso sexo.

 

Os cristais atravesan os lugares, sesgados.

Os cisnes nas fochancas. Os cans branquipretos taladran a area nas praias.

Muda pouco a paisaxe, só unha folla de libro,

unha onza de vento. Seca un disparo imaxinario.

E cae outra milla, outro can, outro condado.

Outra páxina en branco.

 

 

THE TRAIN TO ANTRIM

 

The doors in Dublin smelt of butter and grey stones.

The Ha´penny asked for a kiss from my tongue, and it had an iron hunger and flaking

white paint. A coin in exchange for your cheekiness.

 

On my way to the DART the umbrellas are useless.

The floor shines like the exchanged coin.

The rain is just a liminal thing between our fish selves and the quest for the intimate

dampness of our sex.

 

The glasses cut through a blurred landscape.

Swans in potholes. Black and white dogs burrowing the sand.

The view hardly changes, just the page of my book,

an ounce of wind. An imaginary shot.

And another mile falls, another dog, another county.

Another blank page.

 

 

EL TREN CAMINO DE ANTRIM

 

En las puertas de Dublín olía a mantequilla y piedras grises.

El Ha´penny pidió un beso de mi lengua, que tenía hambre de hierro y pintura blanca

descascarillada. Una moneda por posar aquí tu descaro.

 

Camino del Dart los paraguas no valen nada.

El suelo tiene brillo de moneda.

La lluvia es un algo limítrofe entre nuestro ser de pez y el buscar en lo íntimo

la humedad de nuestro sexo.

 

Los cristales atraviesan los lugares, sesgados.

Los cisnes en las charcas. Los perros blanquinegros taladran la arena en las playas.

Cambia poco el paisaje, solamente una hoja de libro,

una onza de viento. Quizá un disparo imaginario.

Y cae otra milla, otro perro, otro condado.

Otra página en blanco.

 

 

BELFAST

 

Nunca quixen ver a miseria das cidades a primeira vez que as emboco. Só que me deron o alto na calella e pecharon dous portalóns a esquerda e dereita. Un policía nunha torreta, moitas cámaras. O enreixado nas portas das escolas e a grafía nas paredes.

Evitar a toda costa ir á ferida. Evitar a toda costa ir á ferida.

Os muros están pintados. Unha pinta en calquera lugar soa a interrogantes nos ollos de xiz da xente. Somos ou non vítimas das benvidas.

Evitar a ferida e as preguntas. Beber o aire de cementadora. E

antes de volver entrar no tren,

mentres busco un libro que me conte o que á xente non quixen preguntarlle,

as balas de plástico nun expositor da última planta do centro comercial.

Xusto atrás dos versos do Nobel Heaney. Pensei

que eran os traballos escolares dunha clase de nenas e nenos que querían falar da paz.

Quince centímetros de goma de cores en forma de lapis –en forma de bala- , o peso dunha botella de auga, a morte ten cores rechamantes.

De camiño a Dublín, en proceso inverso, os blanket men, o arrepío, as balas amarelas e celestes. Evitar a toda costa fuxir da ferida.

 

 

BELFAST

 

I never want to see the distress of a city the first time I visit it. Only this time someone stopped me on an alleyway and closed two gates, one left, one right. A policeman in a turret, many street cameras. The barred school door and the writing on the walls.

Avoid the wound. Avoid the wound.

The walls are painted. A pint alone anywhere looks like a question mark in the local’s chalk eyes. We either are or aren’t victims of a welcoming.

Avoid the wound and the questions. I sipped the concrete-mixer air. And

before going back on the train,

while I look for a book that can tell me all the stories I didn’t want to ask,

a few plastic bullets appear in a display case at the top floor of a shopping centre.

Right next to some lines by Heaney. I thought

they were the work of primary school children talking about peace.

Fifteen centimetres of colourful rubber in the form of a pencil –in the form of a bullet–, the weight of a water bottle, death wears bright colours.

Heading back to Dublin: the blanket men, the horror, the yellow and baby blue bullets.

Avoid escaping from the wound, at all costs.

 

 

BELFAST

 

Nunca quiero ver la miseria de las ciudades la primera vez que las emboco. Sólo que me dieron el alto

en el callejón y cerraron dos portalones a izquierda y derecha. Un policía en una torreta, muchas

cámaras. El enrejado en las puertas de las escuelas y la grafía en las paredes.

Evitar a toda costa ir a la herida. Evitar a toda costa ir a la herida.

Los muros están pintados. Una pintada en cualquier lugar suena a interrogantes en los ojos de tiza de la

gente. Somos o no víctimas de las bienvenidas.

Evitar la herida y las preguntas. Beber un aire de hormigonera. Y

antes de volver a entrar en el tren,

mientras busco un libro que me cuente lo que a la gente no le quise preguntar,

las balas de plástico en un expositor de la última planta del centro comercial.

Justo detrás de los versos del Nobel Heaney. Pensé

que eran los trabajos escolares de una clase de niñas y niños que querían hablar de paz.

Quince centímetros de goma de colores en forma de lápiz –en forma de bala- , el peso de una

botella de agua, la muerte tiene colores llamativos.

De camino a Dublín, en proceso inverso, los blanket men, el escalofrío, las balas amarillas y

Celestes. Evitar a toda costa huir de la herida.

 

 

A DECLARAR NA ALFÁNDEGA

 

A túa man no meu embigo e o sol nas costas en Stephen´s Green.

Un libro de Ted Hughes cheo de recortes nunha libraría de vello de Grafton. Penso onde rematou tanto amor, se aquela acaparadora do papel estará morta ou desencantada.

O autobús na liña Dublín-Cork detido no medio da estrada. O ruído dos paus no asfalto, a mística bóla de ferro, cans e homes xogando de punta a punta da beiravía.

As rosquillas fritidas da muller que vende na porta do Bank of Ireland. A vida ou morte, o limiar da precariedade.

Dicir G.P.O. ata convertilo nunha palabra máis da nosa lingua, outro norte.

Parnell na súa columna, Glendalough e o seu silencio de agullas, Martello Tower,

que me deteña o corazón a primeira ollada ao Rock of Cashel,

a noria enferruxada das praia de cantullo de Bray.

 

Un Garda que me pregunta, a piques de pasar o arco voltaico, por que levo un paraugas se vou saír de Irlanda.  Volvo a casa, dígolle. Por iso mesmo, di el. E non nos entendemos. É o mes de agosto e chove.

 

 

TO DECLARE AT CUSTOMS

 

Your hand on my belly and the sun on the back of Stephen´s Green.

A Ted Hughes’s book full of clippings in a second-hand bookshop on Grafton Street. I think about the exact moment this love ended, whether the paper hoarder is dead now or just heartbroken.

The Dublin-Cork bus pulled up in the middle of the road. The noise of the sticks on the tar, the mystic iron ball, dogs and men playing from one end of the pavement to the other.

The fried donuts sold by a woman at the door of the Bank of Ireland. Life or death, a precarious threshold.

Saying G.P.O. until it’s just another word in our mother tongue, a new North.

Parnell on his column, Glendalough and its heavy silence, the Martello Tower,

my heart skipping a beat the first time I glimpsed the Rock of Cashel,

The rusty ferris wheel near the stony beach of Bray.

 

A Garda asks me, as I’m about to cross the voltaic arc, why I’m carrying an umbrella if I’m leaving Ireland.  I’m going back home, I say. Well, exactly, he says. And we don’t get each other. It’s August and it rains.

 

 

A DECLARAR EN LA ADUANA

 

Tu mano en mi ombligo y el sol a nuestra espalda en Stephen´s Green.

Un libro de Ted Hughes lleno de recortes en una librería de viejo de Grafton. Pienso donde terminó tanto amor, si aquella acaparadora del papel estará muerta o desencantada.

El autobús en la línea Dublín-Cork detenido en medio de la carretera. El ruido de los palos en el asfalto,

la mística bola de hierro, perros y hombres jugando de punta a punta del arcen.

Las rosquillas fritas de la mujer que vende en la puerta del Bank of Ireland. La vida o muerte, el umbral

de la precariedad.

Decir G.P.O. hasta convertirlo en una palabra más de nuestra lengua, otro norte.

Parnell en su columna, Glendalough y su silencio de agujas, Martello Tower,

que me detenga el corazón la primera mirada al Rock of Cashel,

la noria oxidada de las playas de piedra de Bray.

 

Un Guardia me pregunta, a punto de pasar por el arco voltaico, por qué llevo un paraguas si voy

a salir de Irlanda. Vuelvo a casa, le respondo. Por eso mismo, dice él. Y no nos entendemos. Es el mes de

agosto y llueve.

 

Traducción al español: Víctor Vázquez

Traducción al inglés: Jorge Rodríguez Durán

 

 

Emma Pedreira. Poeta e narradora. Como poeta ten publicado dez títulos ente os que destacan O Libro das mentiras, Antídoto ou As voces ágrafas. Como narradora publicou Besta do seu sangue (Premio Xerais 2018 e Arzebispo San Clemente) ou Bibliópatas e fobólogos, que resultou Premio da Crítica Española en Lingua Galego no ano 2017. En 2019 publica a súa primeira obra para público xuvenil, Os corpos invisibles, coa que acadou o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e o premio da Gala do Libro Galego 2020 como mellor obra xuvenil. En 2021 publica, xunto coa ilustradora Laura Romero, o libro XelArias, palabra á intemperie, que visita, en clave de biografía poética a vida e obra de Xela Arias, poeta e tradutora á que se lle adican as Letras Galegas de 2021.

 

 

Emma Pedreira Poeta e narradora en lengua gallega. Como poeta publicó más de diez títulos entre los que destacan Libro das mentiras (Libro de las mentiras), Antídoto o As voces ágrafas (Las voces ágrafas). Como narradora publicó u Bsta do seu sangue (Bestia de su sangre. Premio Xerais de Novela 2018 e Arzebispo San Clemente del público estudiantil). Bibliópats y Fobólogos resultó Premio de la Crítica Española en Lengua Gallega en 2017 y en 2021 recibió unha beca para ser traducido al inglés por la profesora emérita Kathleen March. En 2019 publica su primera obra para el público juvenil, Os corpos invisibles /Los cuerpos invisibles, que recibió el Premio Jules Verne de Literatura Juvenil y el premio de la Gala del Libro Gallego 2020 como mejor obra juvenil. En 2021 publica, junto con la ilustradora Laura Romero, el libro XelArias, palabra á intemperie, que visita, en clave de biografía poética de Xela Arias, poeta y traductora a la que se le dedican las Letras Galegas de 2021.

 

Jorge Rodríguez Durán es un poeta y traductor que vive en Santiago de Compostela.
Se gradúa en 2015 en Lengua y Literatura Inglesas y desde entonces trabaja en diversos ámbitos como apoyo lingüístico de Universidad de Santiago de Compostela o profesor de español en la National University of Ireland – Galway.
Como traductor colabora con el grupo de investigación Crosswinds (NUIG) y publica en 2020 traducciones al español y a gallego de poemas de la escritora irlandesa Nuala Ní Dhomhnaill gracias al Project Aistriú.
Como poeta, gana el segundo puesto del III Certame Literario Mazarelos con la colección O sentido común y consigue el mismo puesto del I Maratón Literario de Poesía de Autor de la Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres con el poema “esnafrei”. En 2019 publica a hoja volandera Manual de estilo, gracias al paraguas de autoedición Leite Edicións, y algunos de sus textos son incluídos en la antología Poesía galega novísima, publicada por Urutau. Su primer poemario individual saldrá en 2021 en el sello Edicións e Producións Fetiche.

 

Víctor Vázquez. Poeta. Músico. Nace en Galicia en los setenta. Realiza estudios de ciencias sociales y derecho en la Universidad de A Coruña, Autónoma de Madrid y Carlos III. Es autor de Barboletta (Fundación Premios Mayte Commodore, 2004), La canción del leopardo (Valparaíso ediciones, 2018) y Los días siguientes (Sonámbulos ediciones, 2019). Desde el 2005 colabora regularmente como columnista de opinión en algunos periódicos (El Distrito, El Universo de Madrid) y más puntualmente en otros (La Voz de Galicia, Diario Córdoba, El Día de Córdoba…) siendo algunos de sus artículos publicados además en libros colectivos o antologías.Compartir